Municipiul Vaslui (prezentare generala)

Municipiul Vaslui este situat în partea central-rãsãriteanã a Moldovei, în centrul Podişului Bârlad, la o altitudine care variazã între 90 de metri (în zona industrialã) şi 170 de metri (în zona grãdinii publice).
Cãile de comunicaţie. Prin Vaslui treceau vechile cãi de negoţ, care fãceau legãtura între nordul Moldovei şi cetãţile de la Marea Neagrã. Drumurile tãiate prin codrii seculari aveau pe unele porţiuni pietriş, dar în perioadele ploioase deveneau impracticabile. Astãzi, municipiul Vaslui dispune de 93 de kilometri de strãzi, din care 50 de kilometri de drumuri asfaltate şi 15 kilometri de drumuri pavate.
Cãile de comunicaţie din teritoriu, în prezent, sunt asigurate de drumuri ca: E 581, care face legãtura între Bucureşti-Albiţa-Chişinãu, DN 24, care face legãtura între Bucureşti şi Iaşi, precum şi drumuri judeţene modernizate care fac legãtura cu municipiile Bacãu şi Roman; cãi ferate-municipiul Vaslui este racordat la calea feratã care face legãtura între Bucureşti-Iaşi-Ungheni-Republica Moldova; existã reţele de telecomunicaţii pe suport de fibrã opticã.

Activitatea economicã a municipiului Vaslui este concentratã în special în întreprinderi textile şi de produse alimentare (preparate din carne, produse lactate şi brânzeturi, ulei, produse de panificaţie). Existã, de asemenea, operatori economici activi în domeniile industriei mecanice, al aparatelor de mãsurã şi control, al confecţiilor metalice şi construcţiilor.
Populaţia. Cercetãrile arheologice au demonstrat cã teritoriul oraşului Vaslui a fost locuit din cele mai vechi timpuri, încã din comuna primitivã, existând o populaţie stabilã începând din neolitic, pânã în epoca migraţiilor. Popularea zonei, în feudalism, s-a fãcut în funcţie de condiţiile istorice, de terenurile agicole, de sursele de apã şi de cãile de comunicaţie.
De la o populaţie de numai 17.960 în 1968, s-a ajuns la un numãr de 70.571 de locuitori, potrivit datelor ultimului recensãmânt, realizat în 2002. Dintre aceştia, 34.696 sunt bãrbaţi şi 35.875 sunt femei. Peste 98% dintre locuitorii municipiului sunt de naţionalitate românã; aceştia convieţuiesc alãturi de populaţia rromã, maghiarã, turcã, lipoveanã.

Reţeaua şcolarã a municipiului Vaslui cuprinde 22 de grãdiniţe, 10 şcoli generale, şase licee şi grupuri şcolare. Activitatea instructiv-educativã este asiguratã de 1510 cadre didactice. În sistemul sanitar activeazã 427 de persoane.
Sistemul administrativ. Sediul Consiliului Local al municipiului Vaslui se aflã pe strada Ştefan cel Mare Nr. 79, Vaslui, cod 730168, tel. 0040 235 310999, 313946, fax 315946; e-mail: primariev@rolink.ro. Administraţia Publicã Localã este compusã din: Autoritatea Tutelarã; Relaţii cu publicul; Juridic, contencios şi administrativ; Stare civilã şi livrete.
Serviciile publice sunt: Serviciul tehnic; Serviciul asistenţã socialã; Serviciul investiţii; Serviciul fiscal; Serviciul buget contabilitate; Biroul resurse umane; Serviciul de Urbanism, Administrarea Domeniului Public şi Privat; Serviciul agriculturã. Principalele programe de investiţii în sectorul public au în vedere reabilitarea sistemului dealimentare cu apã a municipiului Vaslui, a staţiei de epurare şi a reţelei de canalizare dinoraş, lucrãri de modernizare a reţelei stradale, mãrirea eficienţei energetice prin implementarea unor unitãţi de cogenerare în sistemul de alimentare cu cãldurã a municipiului, simultan cu reducerea emisiilor de bioxid de carbon.

Previous post Vechi traditii romanesti: Încuratul cailor
Next post Judetul Bihor: date esentiale

Adaugă un comentariu