Municipiul Husi (prezentare generala)

Din punct de vedere geografic, oraşul se aflã în sud-vestul Depresiunii Huşi, parte componentã a Podişului Central Moldovenesc.
Prima atestare documentarã a localitãţii dateazã din anul 1487.
În 1995 Huşi a devenit municipiu. Municipiul Huşi dispune de 94,02 km de strãzi din care 30 de km strãzi asfaltate, 54,39 km pavate cu bolovani de râu şi macadam şi 9,63 km pietruite.Municipiul Huşi este legat de restul ţãrii prin urmãtoarele cãi de comunicaţie: cale feratã (care face legãtura între Huşi si nodul de cale feratã Crasna); drumul european E 581 (între Bucureşti şi vama Albiţa); drumul naţional DN 24A (între Huşi-Murgeni-Galaţi).
Din punct de vedere economic, municipiul Huşi este un oraş agroindustrial. În prezent funcţioneazã societãţi cu capital privat în construcţii, construcţii metalice, construcţii de utilaj petrolier şi pentru industria alimentarã, încãlţãminte, confecţii, producţie alimentarã, prestãri servicii etc. În ultimii ani, ramura industrialã cea mai dezvoltatã a devenit producţia de încãlţãminte.
În ceea ce priveşte agricultura, este mai dezvoltatã cultura plantelor decât creşterea animalelor.
În prezent, în municipiul Huşi îşi desfãşoarã activitatea 738 de agenţi economici.
În anul 2002, în urma recensãmântului, populaţia era de 29.510 de locuitori, din care peste 99% sunt de naţionalitate românã. Referitor la apartenenţa religioasã, în Huşi existã 23.652 ortodocşi, 5.826 romano-catolici, restul aparţinând altor religii. Serviciile religioase se desfãşoarã în 10 biserici ortodoxe şi douã biserici catolice. De menţionat cã Biserica Sf. Apostoli Petru si Pavel este cea mai veche bisericã din Huşi, fiind construitã de Ştefan cel Mare la 1495 pentru curtea domneascã ridicatã în aceastã aşezare.
Activitatea culturalã se desfãşoarã prin Biblioteca „Mihai Ralea“, Casa de Culturã „Alexandru Giugaru“ si Muzeul municipal.
În Huşi existã o creşã, 11 grãdiniţe, cinci şcoli generale, o şcoalã specialã, o şcoalã de ucenici, un liceu teoretic şi un grup şcolar agricol. Activitatea didacticã este asiguratã de 511 cadre didactice. În sistemul sanitar funcţioneazã un spital cu 283 de paturi, o policlinicã, opt farmacii, 11 dispensare medicale, un spital de bolnavi cronici cu handicap sever şi un cãmin spital de bãtrâni. Asistenţa medicalã este asiguratã de 27 de medici şi de un personal mediu sanitar de 108 angajaţi.
Sediul administraţiei publice în municipiul Huşi se aflã pe strada 1 Decembrie, nr. 9 (tel. 0040 235 480204, 480205, fax 480126; e-mail: PM_Husi@servex.ro sau primaria@husi.ro. Autoritãţile prin care se realizeazã autonomia localã sunt Consiliul Local, ca autoritate deliberativã si primarul, ca autoritate executivã, care are în subordine Direcţia economicã, Oficiul gestionarea resurselor umane şi a funcţiilor publice, Oficiul audit public intern, Oficiul protecţie civilã, Oficiul programare informatizare, Biroul urbanism A.D.P., Oficiul gospodãrie comunalã şi locativã. Viceprimarul are în subordine Corpul de control comercial, iar secretarul municipiului coordoneazã Oficiul juridic, Biroul agricol, Biroul administraţie publicã localã, Oficiul cadastru, Oficiul relaţii cu publicul.
Programul de investiţii al municipiului Huşi cuprinde urmãtoarele lucrãri: extinderea staţiei de epurare; modernizarea staţiei de alimentare cu apã; modernizarea staţiei de tratare a apei; construcţii de locuinţe (226 apartamente); construirea unei sãli de sport; alimentarea cu gaze naturale.

Previous post Economia judetului Bihor
Next post Judetul Tulcea – temperaturi anuale

One thought on “Municipiul Husi (prezentare generala)

  1. Mai documentati-va. Tot programul a fost realizat. Mai nou se asfalteaza toate strazile din Husi.

Adaugă un comentariu