Judetul Cluj – sinteza economica

Industria judeţului Cluj se caracterizează printr-un puternic potenţial industrial de prelucrare, atât a resurselor locale cât şi a celor atrase. În cadrul industriei de prelucrare sunt reprezentate majoritatea ramurilor existente la nivel naţional. Edificator în acest sens este faptul că peste 24% din populaţia ocupată îşi desfăşoară activitatea în diferite subramuri industriale. Producţia industrială realizată în judeţ este destinată acoperirii cererii interne, dar şi livrării către partenerii străini. Dintre ramurile industriei prelucrătoare, cele cu ponderea cea mai mare în cadrul producţiei industriale sunt: industria materialelor nemetalifere (17,9%), industria alimentară şi de băuturi (17,5%), industria metalurgică (12,9%), industria chimică şi a fibrelor sintetice sau artificiale (8,1%), industria celulozei, hârtiei şi cartonului (8,0%). 

In ceea ce priveste domeniile agriculturii si silviculturii, condiţiile climatice variate ale zonei au creat un cadru prielnic de dezvoltare a agriculturii, aceasta constituind cea de-a doua ramură, ca pondere şi importanţă în economia judeţului. Un rol important în cadrul acestui sector economic îl deţine zootehnia, dar o pondere însemnată o are şi producţia vegetală. Atât sectorul vegetal cât şi cel zootehnic traversează o perioadă de tranziţie caracterizată prin reducerea producţiei de la an la an, situaţie ce reclamă adoptarea unor măsuri care să stimuleze procesul relansării agriculturii judeţului. Importanţa agriculturii judeţului rezidă şi în existenţa Universităţii de Ştinţe Agricole şi Medicină Veterinară care licenţiază anual peste 2000 de absolvenţi, specialişti în toate domeniile agriculturii.

(c) www.nicuilie.eu
(c) www.nicuilie.eu

Dezvoltarea economico-socială începând cu anii `90 s-a reflectat şi în procesul de modernizare a capacităţilor de transport. Poziţia geografică avantajoasă a judeţului constituie un factor determinant în eforturile întreprinse de autorităţi pentru dezvoltarea infrastructurii locale. Judeţul Cluj dispune de o reţea densă de drumuri publice totalizând 2454 km, din care 342 km reprezintă drumuri naţionale. Reţeaua de drumuri modernizate cuprinde un număr de 645 km, marea lor majoritate fiind porţiuni ale unor şosele de interes naţional şi internaţional. Lungimea cailor ferate care strabat teritoriul judetului este de 232 km .

Aeroportul International Cluj-Napoca aflat in administrarea Consiliului Judetean Cluj a cunoscut o creştere semnificativă a traficului de pasageri ca urmare a programului de dezvoltare şi modernizare, fiind în acest moment al treilea aeroport internaţional al ţării. Pe acest aeroport operează zboruri regulate trei companii aeriene, legând Clujul de Spania, Italia, Austria, Franta, Marea Britanie şi Germania prin zboruri directe. În acest moment, prioritar pentru aeroport este găsirea de parteneri pentru construirea unui terminal cargo modern, proiect care se bucură şi de sprijin guvernamental.

Un rol deosebit de important, în conturarea şi dezvoltarea economiei de piaţă îl are sistemul bancar-financiar, care la nivelul judeţului Cluj este deosebit de bine pus în evidenţă, acest sector cunocând o dezvoltare continuă  în ultimii ani. Una din băncile principale din Cluj-Napoca  este Banca Transilvania care are sediul central aici şi 49 de filiale ale băncilor centrale (Banca Comecială Română, BRD Societe Generale etc).

Previous post Transilvania – judetul Cluj – date geografice si localizare
Next post Turism in judetul Cluj – date generale

Adaugă un comentariu